Myśliwy

Myśliwo

hunt-1PRAWO ŁOWIECKIE

Ustawa "Prawo łowieckie" Zasady prawne polskiego łowiectwa zostały zawarte w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 października 1995 roku ustawie (Dz. U. nr 142 poz. 713), zwanej "Prawem łowieckim". W rozdziale 1 stwierdza się, że łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. W tym samym rozdziale ustawodawca zawarł następne ważne stwierdzenie, ustalając że zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe, stanowią własność Skarbu Państwa. W ten sposób państwo objęło swoim mecenatem całą zwierzynę bytującą w polskich łowiskach w stanie wolnym, a łowiectwo uznaje jako element ochrony naturalnego środowiska. Taki stan prawny modelu polskiego łowiectwa sprawdził się w ostatnich dziesięcioleciach, gdyż Skarb Państwa jest najlepszym gwarantem bezinteresowności i rzetelności przyjętej na siebie opieki nad zwierzyną.

 

Prawo łowieckie wyraźnie określa cele, jakie łowiectwo ma do spełnienia:

1) Ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych;
2) Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
3) Uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzy przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
4) Spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienie etyki i kultury łowieckiej.

Prawo łowieckie ściśle definiuje również pojęcie polowania, które oznacza:-

1) tropienie, strzelanie z myśliwskiej broni palnej, łowienie sposobami dozwolonymi zwierzyny żywej;
2) łowienie zwierzyny za pomocą ptaków łownych po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, zmierzające do wejścia w jej posiadanie. Natomiast kłusownictwo oznacza działanie zmierzające do wejścia w posiadanie zwierzyny w sposób nie będący polowaniem albo z naruszeniem warunków dopuszczalności polowania

 

Gospodarka Łowiecka

Nakłada szereg obowiązków na dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich oraz wprowadza liczne zakazy i nakazy dotyczące poprawy bytowania zwierzyny.

hunt-2

Przepisy karne

Zawierają sankcje karne za wykroczenia przeciwko łowiectwu. Ustawa przewiduje karę grzywny lub pozbawienia wolności do lat 5. Ponadto sąd może orzec przepadek broni, pojazdów, przepadek trofeów, tusz zwierzyny i ich części - może to dotyczyć również przedmiotów stanowiących własność sprawcy.

hunt-3

Szkody łowieckie

Stwierdza dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego ma obowiązek wynagrodzenia szkód, które wyrządzają w uprawach i płodach rolnych dziki, jelenie, daniele, sarny oraz które powstają podczas polowania, a także za zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. Obowiązek wynagradzania tych szkód spoczywa na Państwowym Gospodarstwie Leśnym "Lasy Państwowe", a w obwodach polnych - na wojewodach.