Łowiectwo w Polsce

   Gospodarka łowiecka jest w oparciu o ustawę z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.  Pod pojęciem łowiectwa  rozumiemy ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej. Najważniejszymi celami łowiectwa są:

· ochrona, zachowanie różnorodności i racjonalne gospodarowanie populacjami zwierząt łownych (zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego),

· ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny (poprawa naturalnych warunków żerowych i osłonowych),

· uzyskiwanie właściwej liczebności poszczególnych gatunków zwierzyny – regulowanie jej stanów ilościowych, przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego (głównie minimalizowanie szkód w uprawach leśnych i młodnikach oraz uprawach rolnych),

· spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji łowieckich oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.